Algemene voorwaarden en huisregels

Versie 2.0 / augustus 2019

Deze voorwaarden zijn van toepassing op lessen, workshops en retraites van Studio Sakura  te Sevenum.

Artikel 1 De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het toezenden van het daartoe bestemde inschrijfformulier, met akkoordverklaring van de algemene voorwaarden, aan Studio Sakura.

Inschrijving geschiedt bij volgorde van binnenkomende inschrijvingen.

1.2 Iedere cursist draagt zelf zorg voor zijn of haar gezondheid. Mochten er lichamelijke klachten zijn die het uitvoeren van de yogahoudingen belemmeren, dan heeft de cursist de verantwoordelijkheid om dit te melden aan de yogadocent. Zie ook artikel 4 en artikel 5.

1.3 Studio Sakura kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

Studio Sakura zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Artikel 2 Betaling, betalingsvoorwaarden en prijswijziging.

2.1 Een les, workshop of retraite moet voorafgaand aan de te volgen activiteit betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overschrijving per bank.

2.2 Studio Sakura behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lessen, workshops en retraites te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. Indien de cursist al betaald heeft kan er geen sprake zijn van een prijswijziging, tot er een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan voor een nieuwe les, workshop of retraite.

2.3 Tot het verschuldigde bedrag is voldaan, kan de cursist geen gebruik maken van de yogalessen, workshop of retraite en wordt er geen vaste plek toegekend voor de gereserveerde lessen.

2.4  Indien Studio Sakura een vordering ter incasso uit handen geeft komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist.

Artikel 3 Uitsluiting

Studio Sakura heeft het recht deelname van de aangemelde cursist aan een cursus te weigeren, indien de cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of hier anderszins reden voor is.

Artikel 4 Bijzonderheden t.a.v. deelname aan lessen

4.1  Vervallen lessen

Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden wordt er een regeling getroffen door Studio Sakura. Studio Sakura behoudt zich het recht voor om lessen te laten vervallen indien zich minder dan 3 cursisten aandienen voor de desbetreffende les.

4.2 Niet bijwonen van lessen door de cursist.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in het bijwonen van de lessen. Er wordt om geen enkele reden een financiële of andere regeling getroffen van lessen die niet bijgewoond zijn door toedoen van de cursist zelf.  Alle lessen kunnen vooraf bij aanmelding gereserveerd worden. De reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les.  Is de cursist er bij aanvang van de les niet, dan wordt de afwezigheid als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt.
Indien men verhinderd is, laat de cursist dit tijdig weten (uiterlijk 2 uur van te voren), middels mail of telefoon, zodat andere cursisten de mogelijkheid hebben om deel te nemen.  Bij annulering langer dan 1 maand voordat de les, workshop of retraite start wordt alles terugbetaald.

4.3 Tijdelijke ziekte/blessure.

Bij tijdelijke onderbreking door ziekte, verzuim of vakantie wordt geen regeling getroffen en kunnen deze lessen binnen het tijdsbestek worden ingehaald mits er plek is in een andere les.

4.4 Blijvende of langdurige ziekte/blessure/zwangerschap.

Indien de cursist moet stoppen op advies van een arts/therapeut i.v.m. langdurige of blijvende ziekte/blessure of zwangerschap dan neemt de cursist per direct contact op met Studio Sakura en wordt er een regeling getroffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Studio Sakura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, overlijden,  verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen verzorgd door Studio Sakura.

5.2 Studio Sakura werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of retraite. Door deelname aan een les, workshop of retraite verzorgd door Studio Sakura aanvaardt de cursist dit risico op een blessure en/of letsel. Studio Sakura adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je een blessure, je zwanger bent of ander lichamelijk ongemak hebt.
 • Als je een blessure hebt, je zwanger bent of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

5.3 Onze Lessen zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als de cursist in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze lessen  mogelijk niet geschikt. Neem contact op met jouw huisarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de lessen geschikt is op dit moment.

6. Persoonsgegevens

Studio Sakura verzamelt persoonsgegevens van de cursisten en opdrachtgevers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.

Studio Sakura gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De gegevens die ingevuld worden bij inschrijving, worden alleen gebruikt door Studio Sakura ten behoeve van facturering, nieuwsbrieven en berichtgeving in groepscommunicatie middelen (om cursisten op de hoogte te stellen van nieuws of wanneer een les niet door kan gaan). Kortom het privacy beleid houdt in: 

 • De persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
 • De persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
 • Wij bewaren de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 • De persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • We geven de persoonsgegevens van de cursisten en opdrachtgevers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 7.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een les, workshop of retraite bij Studio Sakura zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechtbank

8. Huisregels Studio Sakura

Alle cursisten moeten altijd onderstaande huisregels van Studio Sakura hanteren:

 • Eet bij voorkeur niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe de schoenen uit voordat je yogaruimte betreed.
 • Bij voorkeur neem je i.v.m. hygiëne jouw eigen yogamat mee. Mocht je er een willen lenen dan kan dat ook. Studio Sakura stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de cursist na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden cursisten verzocht om tijdens en na de lessen niet te praten.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Studio Sakura niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van cursisten dient altijd gerespecteerd te worden.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close